Všeobecné obchodné podmienky
I. DEFINÍCIE

 1. REZERVÁCIA – elektronický údaj v celosvetovom rezervačnom systéme (Globálny Distribučný systém, GDS, rezervačný systém, systém) a v internom rezervačnom systéme konkrétneho dopravcu o klientovi, ktorý sa rozhodol využiť jeho prepravné služby. Obsahuje informáciu o cestujúcom – meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia (pri deťoch, mládežníkoch, študentoch a pri cestách do krajín, ktorých imigračné a iné štátne úrady vyžadujú informáciu o dátume narodenia, prípadne iné doplňujúce informácie), presný časový a geografický plán cesty vrátane údajov o leteckej spoločnosti a letoch.

 2. SKUPINOVÁ REZERVÁCIA – rezervácia s minimálnym počtom cestujúcich 9, uvedený počet sa môže líšiť u jednotlivých dopravcov.

 3. LETENKA – kúpna zmluva medzi klientom a leteckým prepravcom o leteckej preprave klienta a jeho batožiny z miesta odletu do cieľovej destinácie. Momentom zaplatenia za letenku klient automaticky uzatvára kúpnu zmluvu s leteckým prepravcom a tým súhlasí s jeho podmienkami prepravy. Všeobecné podmienky prepravy konkrétneho prepravcu sa nachádzajú v plnom znení na web stránkach leteckých spoločností. WINGS pri uzatváraní kúpnej zmluvy vystupuje ako sprostredkovateľ a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné reklamácie spojené so službami, ktoré poskytuje letecký prepravca. Akékoľvek reklamácie rieši klient priamo s leteckým prepravcom.

 4. ELEKTRONICKÁ LETENKA – údaj v elektronickom systéme leteckých spoločností, v ktorom sú uložené všetky detaily letu. Elektronickú letenku nie je nutné mať so sebou na check-in na letisku v papierovej forme, existujú výnimky, kde v súvislosti s vízovými nariadeniami danej krajiny, je odporúčané mať so sebou vytlačenú papierovú formu s viditeľným číslom elektronickej letenky, rezervačným kódom, menom cestujúceho a ďalšími podrobnosťami letu. 

 5. CENA LETENKY – cena prepravných leteckých služieb.

 6. LETISKOVÉ POPLATKY - poplatky vyberané mestom, štátom, alebo krajinou v dobe odletu. Do tejto sumy sa zvyčajne vyberajú aj bezpečnostné poplatky a palivové príplatky. Obvykle sa tento poplatok vyberá súčasne s prepravným – cenou letenky - v niektorých prípadoch sa však platia letiskové poplatky priamo na letisku (najmä v niektorých krajinách Ázie, Afriky a Južnej Ameriky).

 7. POPLATKY ZA VYSTAVENIE LETENKY - servisný poplatok, ktorý prináleží sprostredkovateľovi (WINGS) za poskytnuté služby spojené s vyhľadávaním, konzultáciou, rezerváciou a ďalšími administratívnymi a servisnými úkonmi.

II. PODMIENKY A SPOSOB REZERVÁCIE

 1. WINGS prevádzkuje online rezervačný systém na portáli www.wings.sk, prostredníctvom ktorého má klient možnosť vyhľadať aktuálne dostupné letecké spojenie podľa zadaných požiadaviek v rezervačnom formulári (miesto odletu, dátum odletu, miesto odletu spiatočnej cesty, dátum odletu a pod.) a zároveň si na jemu vyhovujúcom a vybranom spojení miesto zarezervovať.

 2. Klient má možnosť prezerať si aktuálny stav voľných miest k dispozícii za aktuálne ceny 24 hodín denne. Rezerváciu online je možné urobiť najneskôr 3 dni pred odletom. V prípade, že má klient záujem o skorší termín, môže si rezerváciu urobiť priamo vo WINGS osobne, emailom wings@wings.sk alebo telefonicky 02-5441 9415 v pracovnej dobe: pondelok - štvrtok 09.00 – 17.00 hod, piatok 09.00 – 16.30 hod.

 3. Po vytvorení rezervácie je klientovi automaticky vygenerovaný rezervačný kód a zasielané potvrdenie o rezervácii e-mailom. Meno cestujúceho v rezervácii sa musí zhodovať s menom uvedeným v cestovnom doklade. Klient je zodpovedný za údaje v rezervácii - odporúčame kontrolu pred dokončením rezervácie a rovnako ďalšiu kontrolu po dokončení rezervácie. WINGS ani letecká spoločnosť nenesú zodpovednosť za správnosť údajov obsiahnutých v rezervácii.

  V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí je klient povinný bezodkladne kontaktovať spoločnosť WINGS písomne e-mailom alebo telefonicky, aby neprišlo k vystaveniu letenky na chybne zadané meno cestujúceho alebo nesprávne dátumy, prípadne do nesprávnej destinácie a podobne. Za nezrovnalosť sa pokladá aj nesprávne uvedené meno a priezvisko, resp. krstné meno uvedené ako priezvisko a opačne, prípadne preklep a podobne.

  V prípade včasného avíza spraví WINGS potrebné zmeny v rezervácii aby prišlo k oprave nesprávnych údajov, prípade vytvoreniu novej rezervácie pre prípady kde letecká spoločnosť podobné zmeny nepovoľuje. WINGS bude vytvárať novú rezerváciu podľa inštrukcií klienta. Ak od času vytvorenia pôvodnej rezervácie po čas vytvárania novej rezervácie so správnymi údajmi príde k vypredaniu dostupných miest v pôvodnej cenovej hladine, WINGS musí rezervovať len do novej aktuálne dostupnej cenovej hladiny podľa podmienok leteckej spoločnosti. V takýchto prípadoch nie je možné dodržať pôvodnú cenu v ktorej bola spravená prvá rezervácia s chybami.

  WINGS nezodpovedá za žiadne prípadné straty, ktoré klientovi vzniknú v súvislosti s nesprávne zadanými údajmi v rezervácii.

   

 4. POTVRDENIE REZERVÁCIE obsahuje údaje potrebné k úhrade ceny letenky. V prípade, že klient do doby, ktorá je stanovená v POTVRDENÍ REZERVÁCIE ako deň splatnosti neuhradí cenu letenky, respektíve neskontaktuje WINGS a neoverí si garanciu ceny, rezervácia bude systémom automaticky zrušená bez akéhokoľvek nároku klienta na náhradu škody. Cena letenky, ktorú potvrdí systém klientovi pri ukončení rezervácie je garantovaná len v deň vytvorenia rezervácie. Ak je rezervačná doba a doba splatnosti dlhšia, môže prísť k cenovému posunu zo strany leteckej spoločnosti (napr.: kurzové zmeny, zmeny v letiskových a palivových príplatkoch, neočakávané zmeny v cenníkoch – ktoré sa v systéme prejavujú každý deň o polnoci miestneho času vystavovania letenky). V prípade, že takýto cenový posun v čase medzi vytvorením rezervácie a vystavením uhradenej letenky pracovníkmi WINGS nastane WINGS bude informovať klienta. V prípade zníženia ceny bude klientovi cenový rozdiel refundovaný, v prípade zvýšenia ceny bude klientovi cena letenky navýšená podľa aktuálnej skutočnosti v deň vystavenia letenky.  

  WINGS si vyhradzuje právo na odmietnutie vystavenia letenky v prípade, že za cenu letenky uvedenú v POTVRDENÍ REZERVÁCIE nebude možné letenku vystaviť z dôvodu systémovej chyby oceňovania v rezervačnom systéme.

   

 5. Je nevyhnutné, aby boli všetky osobné údaje pravdivé a správne. Tieto informácie slúžia na identifikáciu klienta a jeho rezervácie v ďalšej komunikácii. Vyplnením údajov a dokončením rezervácie klient súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov za účelom vystavenia letenky. V prípade uvedenia nepravdivých, resp. neúplných údajov si WINGS vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie, resp. úpravu ceny alebo náhradu akýchkoľvek škôd spôsobených uvedením nepravdivých údajov v plnej výške. V tomto prípade WINGS nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré klientovi vzniknú.

 6. Rezervácie je možné až do momentu zaplatenia upraviť, zmeniť alebo zrušiť bez poplatkov. Po vystavení letenky podliehajú všetky zmeny a storná podmienkam tarifu danej letenky, na ktoré je klient povinný sa informovať pred úhradou a pred vystavením letenky. WINGS si za prípadné zmeny na už vystavených letenkách účtuje administratívny poplatok (20 – 60€ podľa typu transakcie). Tieto poplatky sa účtujú k poplatkom stanoveným leteckou spoločnosťou. Refundované sumy za stornované letenky WINGS vráti bankovým prevodom na klientom uvedený účet po spracovaní refundácie leteckou spoločnosťou. V rezervácii v rezervačnom systéme (GDS – Global Distribution System) pre jednotlivca nie je možné meniť meno cestujúceho za žiadnych okolností. Je možné len vytvoriť novú rezerváciu podľa aktuálnych cenových podmienok a podľa aktuálnych dostupných letov. WINGS negarantuje identickú cenu ako bola pôvodná rezervácia.

 7. Pri rezervácii leteniek do niektorých destinácií rozlišuje letecká spoločnosť tarify kde má klient možnosť cestovať s registrovanou (podpalubnou) batožinou a tarify, kde má nárok len na prepravu príručnej batožiny. Klient je povinný tomuto venovať pozornosť pri vytváraní rezervácie a preberá zodpovednosť za správnosť údaju o preferencii prepravy batožiny, ktorá ovplyvňuje celkovú cenu letenky. 

 8. Klient má po ukončení rezervácie online možnosť požiadať WINGS o rezervovanie špeciálneho druhu jedla pre lety, kde je podávané občerstvenie. Rovnako má nárok požiadať o informácie a možnosť rezervácie dodatočnej batožiny, športového náradia, rezervovania sedadla. WINGS klienta informuje o možnosti rezervácie a úhrady poplatkov spojených s danou doplnkovou službou podľa podmienok konkrétnej leteckej spoločnosti pre konkrétnu letenku. 

 9. Aktuálny stav rezervácie letenky, detaily, doplnkové služby a podobne má klient možnosť kontrolovať na web stránke www.checkmytrip.com (po registrácii) so svojim menom a rezervačným kódom (Amadeus Reservation Number).  

III. PODMIENKY ÚHRADY CENY LETENKY

 1. Klient môže letenky a ostatné služby uhradiť nasledovným spôsobom:

  1. BANKOVÝM PREVODOM/PRIAMYM VKLADOM na účet - na základe automaticky systémom vygenerovaného POTVRDENIA REZERVÁCIE, ktoré si klient môže zobraziť okamžite po ukončení rezervácie a zároveň si ho aj vytlačiť. Klient môže celkovú cenu letenky uhradiť na ktorýkoľvek účet spoločnosti WINGS uvedený na POTVRDENÍ REZERVÁCIE.

  2. TATRAPAY - tento spôsob úhrady je určený výhradne pre klientov Tatrabanky

 2. Klient je povinný cenu letenky uhradiť riadne a včas, podľa dátumu splatnosti. Letenka sa považuje za uhradenú momentom pripísania celkovej čiastky na ktorýkoľvek účet spoločnosti WINGS uvedený na POTVRDENÍ REZERVÁCIE. Celková čiastka musí byt pripísaná na ktorýkoľvek účet spoločnosti WINGS uvedený na POTVRDENÍ REZERVÁCIE v pondelok – štvrtok do 17:00 hod, v piatok do 16.30 hod. V prípade, že celková čiastka bude pripísaná na účet spoločnosti po týchto hodinách, WINGS si vyhradzuje právo na zmenu ceny podľa tarifných podmienok leteckých spoločností. V prípade nedodržania dátumu splatnosti si WINGS vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie bez akéhokoľvek nároku klienta na vymáhanie škody spôsobenej zrušením rezervácie, resp. na zmenu ceny letenky. V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok úhrady, resp. neskorej úhrady, bude klientovi pri vracaní platby účtovaný administratívny poplatok vo výške 5 EUR.

 3. Klient je povinný pri platbe ako variabilný symbol uvádzať číslo 9999. Neuvedenie správneho variabilného symbolu je považované ako neuhradenie faktúry so všetkými následkami.

IV. DORUČENIE LETENKY A JEJ PREVZATIE

 1. Letenky budú vystavené a odoslané klientovi bezodkladne (podľa pracovnej doby WINGS) po úhrade, čím sa rozumie pripísanie celkovej sumy na účet WINGS.

 2. Letenky (Potvrdenie o elektronickej letenke) budú klientom doručené e-mailom  na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri rezervácii letenky. Klient si takéto potvrdenie o elektronickej letenke môže vytlačiť z e-mailu, zo stránky www.checkmytrip.com (po registrácii má prístup k svojim cestovným itinerárom), alebo zo stránky leteckej spoločnosti (po zadaní priezviska a kódu rezervácie má klient prístup ku svojej rezervácii). 

V. OSOBNÉ ÚDAJE

 1. WINGS spracúva osobné údaje klienta pre účely sprostredkovania uzatvorenia zmluvy (právny základ podľa článku 6, ods.1, písmeno b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 (ďalej len „nariadenie“) pre poskytnutie sprostredkovania nákupu leteniek, zabezpečenia požičania áut, zabezpečenia ubytovania, zabezpečenia poistenia, zabezpečenia splnenia požiadaviek imigračných úradov tretích krajín, zabezpečenia udelenia víz a sprostredkovania iných služieb klientom spoločnosti. Z pohľadu nariadenia je WINGS v pozícii sprostredkovateľa spracúvania pre prevádzkovateľov, ktorí sú obchodnými partnermi WINGS  a ktorých služby WINGS sprostredkúva.
 2. Spracovanie osobných údajov je pre poskytnutie služby podľa zmluvy nevyhnutné. Rozsah spracúvaných osobných údajov je stanovený prevádzkovateľmi.

 

 1. Okrem spracúvania uvedeného vyššie, vykonáva WINGS spracúvanie osobných údajov klientov na účely zabezpečenia udelenia víz a na účely marketingu služieb WINGS a obchodných partnerov WINGS,
 2. V prípade zabezpečenia udelenia víz spracúva WINGS osobné údaje na základe právneho základu podľa článku 6, odsek 1, písmena b) nariadenia, pričom rozsah spracúvaných osobných údajov je stanovený požiadavkami krajiny pre ktorú sú víza vybavované. Spracovanie osobných údajov a na účely marketingu služieb WINGS a obchodných partnerov WINGS je založené na článku VI., ods. 1, písmeno f), nariadenia, kde právnym základom je oprávnený záujem WINGS ponúknuť klientom rovnaké alebo podobné plnenie ako je plnenie, ktoré im bolo dodané na základe zmluvy.
 3. Vzhľadom na prebiehajúce spracúvanie osobných údajov je klient ako dotknutá osoba oprávnený:

 

požadovať od WINGS prístup k osobným údajom týkajúcim sa jeho osoby nasledovnými spôsobmi:

 • požadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o osobe spracúvané,
 • požadovať informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a o postupe spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • požadovať presné informácie o zdroji, z ktorého WINGS získal osobné údaje na spracúvanie,
 • požadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

 

WINGS poskytne klientovi jednu kópiu osobných údajov, ktoré sa o klientovi spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré klient požiada, môže WINGS účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak klient požiada elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ klient nepožiada o iný spôsob.

právo na opravu osobných údajov

WINGS bez zbytočného odkladu opraví (na žiadosť klienta alebo aj z vlastnej iniciatívy) nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú klienta, prípadne osobné údaje doplní na základe doplnkového vyhlásenia klient.

 

právo na vymazanie osobných údajov

WINGS vymaže osobné údaje o klientovi bez zbytočného odkladu ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • klient odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému WINGS podlieha.

 

WINGS nevymaže osobné údaje len v prípadoch ak je možné, účelné a potrebné postupovať podľa článku 17, ods. 3 nariadenia.

 

právo na obmedzenie spracúvania

Klient má právo na to, aby WINGS obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • klient napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho WINGS overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a klient namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • WINGS už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich klient na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Klienta, ktorý dosiahol obmedzenie spracúvania WINGS informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

právo namietať proti spracúvaniu

Klient má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu WINGS:

 • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie ktorý prevažuje nad oprávnenými záujmami klienta, WINGS nesmie ďalej spracúvať osobné údaje (ak nie je spracúvanie potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov WINGS),
 • ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, klient má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom,
 • ak klient namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

 

právo na prenosnosť údajov

Klient má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol WINGS, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšej entite (ak sa spracúvanie zakladá na zmluve).

 

 1. Vo všetkých prípadoch potreby komunikácie vo veciach ochrany osobných údajov (v prípade otázok, podnetov, žiadostí a námietok, potreby uplatnenia práv) sa prosím obracajte na wings@wings.sk . WINGS poskytne klientovi informácie o postupe vo veciach žiadosti klienta bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia príslušnej žiadosti. WINGS informuje WINGS písomne, ak WINGS nepožiada o iný spôsob a takýto spôsob je technicky možný a je možné zaznamenať obsah poskytnutej informácie.

 

 1. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

 

 1. WINGS sa ako sprostredkovateľ vykonávajúci sprostredkovanie spracúvania osobných údajov pre letecké spoločnosti, a iných obchodných partnerov, za použitia viacerých technologických systémov spracúvania, spracúva osobné údaje v informačných systémoch prevádzkovateľov, ktoré sa môžu prenášať do tretích krajín.

 

 1. Klient  je oprávnený vo veci ochrany jeho práva podľa nariadenia podať Úradu na ochranu osobných údajov sťažnosť.

 

 1. WINGS pri spracovaní osobných údajov využíva na dodanie servisných činností sprostredkovateľov poskytujúcich rôzne služby nevyhnutné pre riadne dodanie služieb podľa zmluvy (IT, administratívna podpora). Sprostredkovatelia majú riadne zmluvne upravené povinnosti pri spracúvaní osobných údajov. Sprostredkovatelia môžu byť príjemcami osobných údajov.

 

 1. WINGS neprofiluje a automaticky nespracúva osobné údaje na účely profilovania.

 

 1. WINGS spracúva ako sprostredkovateľ osobné údaje klientov po dobu trvania sprostredkovania zakúpenia leteniek a pod dobu potrebnú na poskytnutie služieb klientom leteckých spoločností v zmysle príslušnej právnej úpravy.

 

 1. V prípade osobných údajov spracúvaných na základe oprávneného záujmu WINGS po dobu činnosti WINGS zhodnej s činnosťou pri ktorej došlo k získaniu osobných údajov. WINGS po zániku účelu spracúvania spracúva osobné údaje len ak je to nevyhnutné pre archivačné alebo iné účely určené osobitným zákonom.

 

 1. WINGS ako sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v prospech svojich obchodných partnerov, ktorými sú

 

 1. Prepravné spoločnosti

 

 1. Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

 

 1. Spoločnosti pre požičiavanie automobilov,

 

 1. Hotely,

 

 1. Iné organizácie poskytujúce služby cestujúcim.

 

 1. Spracúvanie pre vyššie uvedené osoby WINGS vykonáva na základe zmlúv o sprostredkovaní spracovania osobných údajov v zmysle úpravy podľa článku 28 nariadenia. Osobné údaje sú sprostredkované rovnako za účelom dodania plnenia klientom.
 2. V týchto prípadoch je WINGS v postavení sprostredkovateľa spracúvania osobných údajov, klient sa môže so svojimi požiadavkami na prevádzkovateľov, pre ktorých WINGS spracúva osobné údaje na ich kontaktných miestach, o ktorých klientovi poskytne WINGS informáciu na wings@wings.sk.

 

VI. VYHLÁSENIE KLIENTA

 1. Klient potvrdzuje, že bol oboznámený so VŠEOBECNÝMI PODMIENKAMI leteckých spoločností a súčasne VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI a tieto akceptuje.

 2. Klient berie na vedomie, že WINGS nenesie žiadnu zodpovednosť za okolnosti súvisiace s rezervovaným letom (meškanie letu, stratená batožina a pod.). Všetky nezrovnalosti a reklamácie týkajúce sa rezervovaného letu je oprávnená riešiť daná letecká spoločnosť s ktorou pasažier uzatvoril zmluvu o preprave zakúpením letenky.

 3. Klient potvrdzuje že bol oboznámený s tým že si pred odletom musí skontrolovať časy a dátumy odletov a to buď vo WINGS, na stránke www.checkmytrip.com alebo priamo v leteckej spoločnosti. WINGS neručí za škody spôsobené nedodržaním tejto povinnosti a z toho vyplývajúceho sa nedostavenia sa včas na odlet na letisku na check-in.

 4. Klient bol oboznámený s tým že je povinný sa dostaviť na letisko na check - in najneskôr 2 hodiny pred odletom.

 5. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa služieb WINGS-u je klient povinný doručiť písomne na adresu WINGS-u. Na podanú reklamáciu obdrží klient odpoveď najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Doručovanie písomností medzi klientom a WINGS sa uskutočňuje elektronicky na poskytnutú e-mailovú adresu klienta alebo poštou. Pre elektronické doručovanie písomností platí, že ak WINGS neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia písomnosti na e-mailovú adresu klienta, považuje sa písomnosť za doručenú. Pre doručovanie písomností poštou platí, že ak klient doručený list neprevezme, je tento list považovaný za doručený uplynutím tretieho dna od vrátenia nedoručenej zásielky WINGS.

 2. Vízové povinnosti a cestovné doklady. Cestujúci je povinný skontrolovať si cestovné doklady a vízové povinnosti nielen do cieľovej, ale tiež do tranzitnej destinácie. Informácie o všetkých náležitostiach a dokladoch, ktoré sú pre vstup do danej krajiny povinné klient môže nájsť na www.mzv.sk. WINGS nezodpovedá za škody vzniknuté klientovi jeho nevedomosťou o prípadných vízových náležitostiach.

 3. Klient berie na vedomie, že WINGS s.r.o. nemá povinnosť zisťovať prípadné zmeny v rezervácii pred alebo po zakúpení letenky či zmeny podmienok prepravy a tieto oznamovať klientovi. Tieto informácie oznamuje WINGS s.r.o. na klientom udanú emailovú adresu alebo telefonicky podľa dohovoru len v prípade, ak ich oznámi letecká spoločnosť najneskôr 1 pracovný deň pred odletom. Povinnosťou klienta je si pred odletom skontrolovať svoj let na www.checkmyptrip.com (prístup po registrácii). Rovnako sa dajú aktuálne časy letov skontrolovať aj telefonicky, osobne alebo emailovou žiadosťou vo WINGS, alebo priamo na web stránke leteckého prepravcu.

 4. Vyplnením údajov a dokončením tejto rezervácie klient prehlasuje, že sa s vyššie uvedenými všeobecnými podmienkami oboznámil, porozumel im a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.

POZNÁMKA

Pre dopravu cestujúcich na linkách, ktorých cieľové letisko alebo zastávka leží v inej krajine ako je krajina odletu, platí Varšavský dohovor, ktorý vo väčšine prípadov obmedzuje zodpovednosť dopravcu za usmrtenie alebo ujmu na zdraví, ako aj za stratu a poškodenie batožiny.

PODMIENKY PREPRAVNEJ ZMLUVY

 1. Pod výrazom "letenka" používaným v tejto zmluve, rozumieme letenku a batožinový lístok, jej súčasťou sú tieto podmienky a poznámky; "dopravcom" rozumieme všetkých leteckých dopravcov, ktorí dopravujú, alebo sa zaväzujú dopravit' cestujúceho alebo jeho batožinu podľa tejto letenky, alebo vykonávajú akékoľvek služby súvisiace s touto leteckou dopravou. „Varšavský dohovor“ je Dohovorom o zjednotení niektorých pravidiel v medzinárodnej leteckej doprave, podpísaný vo Varšave dna 12. októbra 1929, alebo rovnaký dohovor, pozmenený Haagskym protokolom zo dna 28. septembra 1955, podľa toho, ktorý z nich môže byt použitý.

 2. Doprava, vykonaná podľa tejto letenky, sa riadi pravidlami a obmedzeniami zodpovednosti stanovenými Varšavským dohovorom s výnimkou dopravy, ktorá v zmysle tohto dohovoru nie je pokladaná za „medzinárodnú dopravu“.

 3. Pokiaľ to nie je v rozpore s vyššie uvedeným, doprava a iné služby, poskytnuté každým dopravcom sa riadia (i) ustanoveniami uvedenými v tejto letenke, (ii) platnými tarifami, (iii) dopravnými podmienkami a príslušnými predpismi dopravcu, ktoré sú ich súčasťou (a sú k dispozícii na požiadanie v kanceláriách dopravcu), s výnimkou dopravy medzi miestom v Spojených štátoch amerických alebo Kanadou a ktorýmkoľvek iným miestom mimo ich územia, na ktoré sa vzťahujú tarify platné v týchto krajinách.

 4. Názov dopravcu môže byt na letenke uvedený v skratke; plný názov a jeho skratka je uvedený v tarifách dopravných podmienkach, predpisoch alebo v letových poriadkoch dopravcu; adresou dopravcu je letisko odletu vyznačené vedľa prvej skratky názvu dopravcu v letenke; zmluvné zastávky sú miesta označené v tejto letenke alebo miesta uvedené v letových poriadkoch dopravcu ako pravidelné zastávky na ceste cestujúceho; doprava, ktorá má byt vykonaná podľa tejto letenky postupne niekoľkými dopravcami, sa považuje za jediný úkon.

 5. Pri vystavovaní letenky na dopravcu na tratiach iného leteckého dopravcu koná letecký dopravca, ktorý vystavuje letenku iba ako jeho sprostredkovateľ.

 6. Akékoľvek vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti dopravcu sa bude vzťahovať na sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu dopravcu a rovnako na každú osobu, ktorej lietadlo použil dopravca na dopravu, ako aj na jej sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu a pôjde v ich prospech.

 7. Zapísané batožiny budú vydané držiteľovi batožinového lístka. Pri poškodení batožiny v medzinárodnej preprave sa toto musí písomne ohlásiť dopravcovi ihneď po zistení škody a to najneskôr do siedmych dní odo dna prijatia batožiny; pri oneskorení musí byt sťažnosť uplatnená najneskôr do 21 dní odo dna výdaja batožiny. Pokiaľ ide o vnútroštátnu prepravu, pozri tarify alebo prepravné podmienky.

 8. Táto letenka je platná pre dopravu po dobu jedného roka odo dna vystavenia, pokiaľ nie je stanovené inak v tejto letenke, v tarifoch dopravcu, dopravných podmienkach alebo príslušných predpisoch dopravcu. Cestovné za dopravu podľa tejto letenky podlieha zmene pred začatím dopravy. Dopravca má právo odmietnuť dopravu v prípade, že nebolo zaplatené príslušné cestovné.

 9. Dopravca sa vynasnaží podľa svojich možností dopraviť cestujúcich a batožinu čo najrýchlejšie; časy uvedené v letových poriadkoch, alebo kdekoľvek inde, nie sú zaručené a netvoria súčast tejto zmluvy. Dopravca sa môže bez predchádzajúceho oznámenia dať zastúpiť inými dopravcami, alebo použiť iné lietadlo a môže v prípade nutnosti zmeniť alebo vynechať miesta pristátí uvedené na letenke. Letové poriadky môžu byt zmenené bez predchádzajúceho oznámenia. Dopravca nezodpovedá za stihnutie spojenia.

 10. Cestujúci sa musí podriadiť úradným cestovným predpisom, musí predložiť výstupné, vstupné a iné požadované doklady a musí sa dostaviť na letisko do doby stanovenej dopravcom alebo, pokiaľ nie je táto doba stanovená, dostatočne včas, aby mohli byt vybavené formality súvisiace s odletom.

 11. Žiadny sprostredkovateľ, zamestnanec alebo zástupca dopravcu nie je oprávnený meniť, upravovať alebo zrušiť ktorékoľvek ustanovenia tejto zmluvy.

 12. PREPRAVCA SI VYHRADZUJE PRÁVO ODMIETNUT PREPRAVU AKEJKOLVEK OSOBE, KTORÁ PRI ZÍSKANÍ LÍSTKA PORUŠILA PLATNÉ ZÁKONY, ALEBO TARIFY, PREDPISY CI NARIADENIA PREPRAVCU. Vydané Prepravcom, ktorého meno sa nachádza v časti „Issued by“ na čelnej strane cestovného lístka a batožinového lístka. PODLIEHA TARIFNÝM PREDPISOM.

OZNÁMENIE PRE MEDZINÁRODNÝCH PASAŽIEROV O OBMEDZENOM RUČENÍ

Pasažierom na ceste, ktorej súčasťou je konečná destinácia alebo zastávka v krajine inej, než je krajina pôvodu, sa oznamuje, že ustanovenia zmluvy známej ako Varšavský dohovor môžu byt použiteľné pre celú cestu, vrátane akejkoľvek jej časti úplne v krajine pôvodu alebo destinácie. Pre takýchto pasažierov na ceste do, z alebo na mieste odsúhlasenej zastávky v Spojených štátoch amerických, Dohoda a špeciálne kontrakty o preprave premietnuté do príslušných taríf ustanovujú, že ručenie určitých prepravcov, účastníkov v takýchto špeciálnych kontraktoch, za smrť pasažierov alebo ich zranenie vo väčšine prípadov preukázaného poškodenia je obmedzené tak, že neprekročí 75000 USD za pasažiera, a že toto ručenie až po túto hraničnú sumu nebude závisieť od nedbalosti na strane prepravcu. Pre takýchto pasažierov cestujúcich prostredníctvom prepravcu, ktorý nie je účastníkom takýchto špeciálnych kontraktov, alebo ktorí nie sú na ceste do, z, alebo nemajú zastávku v odsúhlasenom mieste zastávky v Spojených štátoch amerických, je ručenie prepravcu za smrť alebo zranenie pasažierov vo väčšine prípadov obmedzené na približne 10000 alebo 20000 USD.

Mená prepravcov – účastníkov takýchto špeciálnych kontraktov sú k dispozícii pri predajniach lístkov týchto prepravcov a sú na požiadanie k dispozícii na nahliadnutie. Dodatočné zabezpečenie možno obvykle získať poistením sa u súkromnej spoločnosti. Takéto poistenie nie je ovplyvnené žiadnym obmedzením ručenia prepravcu na základe Varšavského dohovoru alebo podobných špeciálnych prepravných kontraktov. Ďalšie informácie získate u zástupcov Vašej leteckej či poisťovacej spoločnosti.

Poznámka: Obmedzenie ručenia nad 75 000 USD zahŕňa zákonné poplatky a výdavky s výnimkou vznesenia nároku v štáte, kde existuje ustanovenie o osobitnom priznaní zákonných poplatkov a výdavkov; v takomto prípade bude hraničnou hodnotou 58 000 USD bez zákonných poplatkov a výdavkov.

OZNÁMENIE O VLÁDOU VYBERANÝCH TAXÁCH A POPLATKOCH

Cena tejto letenky môže zahŕňať taxy a poplatky, ktoré sú vyberané v leteckej doprave vládnymi úradmi. Tieto taxy a poplatky, ktoré môžu predstavovať významnú časť ceny leteckej dopravy sú buď zahrnuté v cestovnom, alebo sú oddelene uvedené v rubrikách „TAX/FEE/CHARGE“. Zároveň môže byt cestujúci požiadaný o zaplatenie táx a poplatkov, ktoré ešte neboli vybrané. Nasledujúca poznámka sa nevzťahuje na letenky predané v Spojených štátoch amerických pre prepravu vzchádzajúcu z USA.

ZAMIETNUTIE NÁSTUPU Z DÔVODU PREKNIHOVANIA LETU

V krajinách, kde sú v platnosti Kompenzačné predpisy pre odmietnutie nástupu, prepravcovia používajú kompenzačné plány pre pasažierov s potvrdenou rezerváciou, ktorým bol zamietnutý nástup kvôli nedostupnosti sedadiel z dôvodu preknihovania letu. Podrobnejšie informácie o týchto plánoch sú k dispozícii v kanceláriách leteckých spoločností.

ČASY PRE ODBAVENIE

Časy uvedené na tejto letenke, alebo v letovom pláne (ak sú uvedené) predstavujú cas odletu lietadla. Časy pre check-in (predodletová registráciu), ako ich uvádza prepravca alebo letový poriadok, predstavujú najneskorší čas, kedy môžu byt pasažieri prijatí pre odcestovanie, a ktorý zohľadňuje čas potrebný na vybavenie všetkých potrebných formalít. Lety nemožno zdržať kvôli pasažierom a oneskoreným príchodom a v týchto prípadoch nie je možné žiadne prevzatie zodpovednosti.

PREDMETY, KTORÝCH PREPRAVA JE ZAKÁZANÁ

Preprava nižšie uvedených nebezpečných predmetov v batožine cestujúcich je z bezpečnostných dôvodov zakázaná:

 1. Stlačené plyny – (zmrazené na veľmi nízke teploty, horľavé, nehorľavé a jedovaté); ako propán-bután, tekutý dusík, kyslík vrátane akvalungov.

 2. Žieraviny ako kyseliny a zásady, mokré batérie a ortuť.

 3. Výbušniny, munícia a pyrotechnický materiál.

 4. Zápalné tekutiny a pevné látky – zapaľovače a náplne do zapaľovačov, ZÁPALKY, náterové hmoty a riedidlá.

 5. Rádioaktívny materiál

 6. Bezpečnostné schránky a kufríky s inštalovaným bezpečnostným zariadením.

 7. Oxidačné činidlá ako chlórové vápno a peroxidy.

 8. Jedy a infekčné látky ako insekticídy, herbicídy a živý vírusový materiál.

 9. Iné nebezpečné predmety ako magnetický materiál, látky dráždivé alebo vzbudzujúce odpor.

Lieky a toaletné potreby je možné prepravovať v obmedzenom množstve, ktoré je nevyhnutné a primerané dĺžke letu, ako lak na vlasy, parfumy a lieky obsahujúce alkohol. Mnohé z týchto predmetov môžu byt prepravované ako letecký náklad za podmienky, že ich balenie zodpovedá predpisom platným v nákladnej leteckej preprave.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na požiadanie.

UPOZORNENIE NA OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI ZA BATOŽINU

Zodpovednosť za stratu, omeškanie alebo poškodenie batožiny je obmedzené, pokiaľ nie je vopred deklarovaná vyššia hodnota a zaplatený príslušný poplatok. Pre väčšinu medzinárodnej prepravy (vrátane vnútroštátnych úsekov medzištátnych ciest) je obmedzenie ručenia približne 9,07 USD na libru (1 lb = 0,45 ks), t.j. 20,00 USD/kg pre osobitne podanú batožinu a 400,00 USD na pasažiera. V prípade vesty iba medzi miestami v USA vyžaduje federálny predpis, aby akýkoľvek limit na ručenie leteckej spoločnosti za batožinu bol najmenej 2 500 USD na pasažiera. Pre určité druhy položiek možno deklarovať zvýšené ohodnotenie. Niektorí prepravcovia nepreberajú žiadne ručenie za krehké, cenné alebo rýchlo sa kaziace predmety. Ďalšie informácie možno získať od prepravcu.

BATOŽINA

Podaná batožina: Pasažier má obvykle povolenú bezplatnú prepravu podanej batožiny, pričom jej obmedzenia sa môžu líšiť podľa leteckej spoločnosti, triedy a trasy. Prekročenie limitu bezplatnej prepravy môže byt spoplatnené. Bližšie informácie získate u vašej cestovnej alebo leteckej spoločnosti.

Príručná batožina: Pasažier má obvykle povolenú bezplatnú prepravu podanej batožiny, pričom jej obmedzenia sa môžu líšiť podľa leteckej spoločnosti, triedy, trasy a typu lietadla. Odporúča sa obmedziť množstvo príručnej batožiny na minimum. Bližšie informácie získate u vašej cestovnej alebo leteckej spoločnosti. Ďalšie informácie a odkazy na webové stránky aerolínií nájdete na adrese http://www.iata.org/bags.

PRÁVA CESTUJÚCICH V LETECKEJ DOPRAVE

Ak bol klientovi odmietnutý nástup na palubu napriek tomu, že mal platnú letenku alebo bol jeho let zrušený, letecká spoločnosť, ktorá let prevádzkuje, je povinná ponúknuť finančnú náhradu a pomoc.

Bližšie informácie o všetkých právach cestujúcich v leteckej doprave najdete

Práva cestujúcich v leteckej doprave v Európe (anglicky)

Práva cestujúcich v leteckej doprave v Európe (slovensky, PDF)

Náhrada nákladov pri odmietnutí nástupu na palubu (anglicky)